ބީލަން

އެންދެރި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/54

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    3 މާޗް 2022 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 މާޗް 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2022/54 27 ފެބްރުއަރީ 2022