ބީލަން

އެންދެރި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/54

  • Information Session Date
    03 Mar 2022 11:00
  • Submission Date
    09 Mar 2022 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2022/54 27 ފެބްރުއަރީ 2022