ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އިންޓަރިމް ހެޒަޑަސް ކެމިކަލްސް އެންޑް ވޭސްޓް ސްޓޯރޭޖެ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

6 މާޗް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/59

  • Information Session Date
    14 Mar 2022 10:00
  • Submission Date
    24 Mar 2022 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2022/59 6 މާޗް 2022