ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އިންޓަރިމް ހެޒަޑަސް ކެމިކަލްސް އެންޑް ވޭސްޓް ސްޓޯރޭޖެ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

6 މާޗް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/59

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    14 މާޗް 2022 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 މާޗް 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2022/59 6 މާޗް 2022