ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ބައެއް ހިނގަމުންދާ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިމާރާތުގެ ބައެއް ފަންގިފިލާތަކުގެ އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

7 މާޗް 2022 (IUL)438-AU/1/2022/15

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2022/15 7 މާޗް 2022