ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ބައެއް ހިނގަމުންދާ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިމާރާތުގެ ބައެއް ފަންގިފިލާތަކުގެ އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

7 މާޗް 2022 (IUL)438-AU/1/2022/15

  • Submission Date
    17 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2022/15 7 މާޗް 2022