ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޓެކްނޯލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިގަނމުންދާ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިމާރާތް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

5 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-AU/1/2022/10

  • Submission Date
    17 Apr 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2022/10 5 އޭޕްރިލް 2022