ބީލަން

ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

6 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/119

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 އޭޕްރިލް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-CCD/438/2022/119 6 އޭޕްރިލް 2022
2 (IUL)438-CCD/438/2022/73 14 މާޗް 2022