ބީލަން

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” މަޝްރޫޢު އަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕެއް ފޯރުކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/156

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 އޭޕްރިލް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2022/156 17 އޭޕްރިލް 2022
1 (IUL)438-ENV/438/2022/97 31 މާޗް 2022