ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކުރާ ނުރައްކާތެރި ކުންޔާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

29 މެއި 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/199

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 ޖޫން 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2022/199 29 މެއި 2022