ބީލަން

‘ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ވޯޓަރ ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

8 ޖޫން 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/203

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 ޖޫން 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2022/203 8 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/154 15 މެއި 2022