ބީލަން

8 ރަށެއްގައި ބިމަށް ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

14 ޖޫން 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/214

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    19 ޖޫން 2022 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 ޖޫން 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2022/214 14 ޖޫން 2022