ވަޒީރުންގެ ޚިޠާބު

އިންޓަރ ގަވަރންމަންޓަލް ކޮންފަރަންސް ތިބްލީސީ+35 ގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ތިމާވެށީގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 6-7 ސެޕްޓެންބަރު 2012

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2012