ޢާއްމު އިޢުލާނު

މިއޮފީހުގައި ހުރި ބާއުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

25 އޯގަސްޓް 2022 (IUL)438-AU/438/2022/350

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    30 އޯގަސްޓް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/438/2022/350 25 އޯގަސްޓް 2022