ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 އޯގަސްޓް 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/322

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 އޯގަސްޓް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/322 15 އޯގަސްޓް 2022