ބީލަން

ލާމު އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް – “އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)”

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/367

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2022/367 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022