ބީލަން

‘އިނިޝިއޭޓިވް ފޯރ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ (އައިކެޓް)’ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކުނީގެ ސަބަބުން ޖައްވަ ބޭރުވާ ވިހަގޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރޯޑްމެޕް ތައްޔާރުކުމާ ގުޅޭ

14 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/59

  • Submission Date
    23 Feb 2023 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2023/59 14 ފެބްރުއަރީ 2023