ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް(އެލިމިނޭޓިން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލޫޓަންޓްސް ތްރޫ ސްއުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް)

28 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/113

  • Deadline Date
    07 Mar 2023 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2023/113 28 ފެބްރުއަރީ 2023