ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް(އެލިމިނޭޓިން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލޫޓަންޓްސް ތްރޫ ސްއުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް)

28 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/113

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    7 މާޗް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/113 28 ފެބްރުއަރީ 2023