ބީލަން

ފުވައްމުލަކުގައި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ޕީ.ސީ.ބީ އެކުލެވޭ އާލާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާޢިމްކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކުނި އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/89

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    21 މާޗް 2023 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 މާޗް 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/89 14 މާޗް 2023