ބީލަން

ފުވައްމުލަކުގައި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ޕީ.ސީ.ބީ އެކުލެވޭ އާލާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާޢިމްކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކުނި އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/89

  • Information Session Date
    21 Mar 2023 11:00
  • Submission Date
    28 Mar 2023 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2023/89 14 މާޗް 2023