ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުމަށް ލެޕްޓޮޕް އަދި ޓީވީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

2 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/174

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    12 އޭޕްރިލް 2023 09:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 އޭޕްރިލް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2023/174 2 އޭޕްރިލް 2023