ބީލަން

ކޮންސަލްޓެންސީ ސާރވިސް ޓު ކޮންޑަކްޓް އެވެއަރނެސް، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން އޮފް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ޕްރެކްޓިސެސް – “އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)”

3 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/149

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 އޭޕްރިލް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/149 3 އޭޕްރިލް 2023