ބީލަން

‘ސަޕޯޓިންގ ވަލްނަރަބްލް ކޮމިއުނިޓީސް އިން މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ވޯޓަރ ޝޯޓޭޖަސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ގަތުމަށް

6 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/183

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 އޭޕްރިލް 2023 09:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    13 އޭޕްރިލް 2023 13:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 އޭޕްރިލް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2023/183 6 އޭޕްރިލް 2023