ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އޭ.އެފް.އޯ) އެއް “އެޑްވާންސިންގ ދަ ނެޝަނަލް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް (ނެޕް)” އަށް ހޯދުން

6 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/185

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    20 އޭޕްރިލް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/185 6 އޭޕްރިލް 2023