ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ޓޯނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

11 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-AU/1/2023/2

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 އޭޕްރިލް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2023/2 11 އޭޕްރިލް 2023