ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“އިންޓަގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިންނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫއަށް ސޯޝަލް އެންޑް ޖެންޑާރ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ހޯދުން

11 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/188

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    17 އޭޕްރިލް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/188 11 އޭޕްރިލް 2023