ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

“އިންޓަގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިންނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫއަށް މާރކެޓިންގް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވިތް ޕަބްލިކް އެވެއާނަސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓްއެއް ހޯދުން

11 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/187

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    17 އޭޕްރިލް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/187 11 އޭޕްރިލް 2023