ބީލަން

އިމްޕްލެމެންޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ލޯ އެންޑް ނަން-ކެމިކަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އިން ސިޑްސް، މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫއުގެ ސޯޝަލް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޭފްގަރޑް ސްޕެޝަލިސްޓެއް ހޯދުން

16 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/186

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 މެއި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/186 16 އޭޕްރިލް 2023