ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި، ގޯޑައުން އިމާރާތް އަދި އެންސީއައިޓީ އިމާރާތުގެ ބައެއް ފްލޯތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

18 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-AU/1/2023/12

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 މެއި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2023/12 18 އޭޕްރިލް 2023