ބީލަން

‘ސައުތް އޭޝިޔާ ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރސް ނެޓްވޯރކް މީޓިންގ އަދި ޓްވިނިންގ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރސް ވޯރކްޝޮޕް’ ބޭއްވުމަށްޓާކައި ވެނިއު އަދި ކޭޓަރިންގ ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/214

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 މެއި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/214 24 އޭޕްރިލް 2023