ޢާއްމު އިޢުލާނު

މިއޮފީހުގައި ހުރި ބާއުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

25 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-AU/1/2023/15

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    30 އޭޕްރިލް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2023/15 25 އޭޕްރިލް 2023