ބީލަން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހުގެ ” އެޓޯލް ރޭންޖަރ 1″ ލާންޗު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

26 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-AU/1/2023/5

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 މެއި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2023/5 26 އޭޕްރިލް 2023