ޢާއްމު އިޢުލާނު

ލ.ހިތަދޫ ކުޅިއާއި ވަށައިގެންވާ މޫދުގެ ސަރަހައްދުގެ ޒޯނޭޝަންއާއި އިތުރު ތަފްސީލު މުރާޖާޢާކުރުން

26 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/219

ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/219 26 އޭޕްރިލް 2023

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އިޢުލާނު (225.34 KB)