ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

30 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/227

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    11 މެއި 2023 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 މެއި 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2023/227 30 އޭޕްރިލް 2023