ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަރކެޓިންގ ސްޕެޝަލިސްޓް (އިންޓަގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިންނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް)

8 މެއި 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/236

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    15 މެއި 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/236 8 މެއި 2023