ބީލަން

ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ 4 ރަށަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

8 މެއި 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/235

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 މެއި 2023 09:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 މެއި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2023/235 8 މެއި 2023