ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (އެޑްވާންސިންގ ދަ ނެޝަނަލް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް (ނެޕް))

24 މެއި 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/271

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    1 ޖޫން 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/271 24 މެއި 2023