ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (އެޑްވާންސިންގ ދަ ނެޝަނަލް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް (ނެޕް))

24 މެއި 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/271

  • Deadline Date
    01 Jun 2023 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2023/271 24 މެއި 2023