ބީލަން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް- “އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)”

1 ޖޫން 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/260

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ޖޫން 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2023/260 1 ޖޫން 2023