ބީލަން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޑްރޯން އެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

1 ޖޫން 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/273

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ޖޫން 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/273 1 ޖޫން 2023