ބީލަން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޑްރޯން އެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

1 ޖޫން 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/273

  • Submission Date
    13 Jun 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/273 1 ޖޫން 2023