ބީލަން

ފުވައްމުލަކުގައި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ޕީ.ސީ.ބީ އެކުލެވޭ އާލާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާޢިމްކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކުނި އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

12 ޖޫން 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/230

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 ޖޫން 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/230 12 ޖޫން 2023