ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މާރކެޓިންގ ސްޕެޝަލިސްޓް (އިންޓަގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިންނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް)

14 ޖޫން 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/299

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    22 ޖޫން 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/299 14 ޖޫން 2023