ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯރ އެން އިންޓިގްރޭޓާޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް މާރސްޓާރ ޕްލޭން ފޯރ މާލެ އާރބަން ރީޖަންގެ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ޖޫން 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/284

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ޖުލައި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/284 15 ޖޫން 2023