ބީލަން

އޭޖެންސީ ފޯރ ކޮންޑަކްޓިންގް ސާރވޭސް ޓު ޑިޓާރމައިން ދަ ލެވެލް އޮފް ޕަބްލިކް އެވެއާނަސް އޮން ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ޖޫން 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/272

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 ޖުލައި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/272 15 ޖޫން 2023