ބީލަން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (އެމް.އީ.ސީ.ސީ.ޓީ) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް ފޮރ އެޑަޕްޓޭޝަން، ޑިސެންޓަރަލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް-ޓެބްލެޓް ހައިބްރިޑް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 ޖޫން 2023 (IUL)438-DMADD/438/2023/311

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 ޖުލައި 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-DMADD/438/2023/311 24 ޖޫން 2023