ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް (އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލޫޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް)

3 ޖުލައި 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/324

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    13 ޖުލައި 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/324 3 ޖުލައި 2023