ބީލަން

ލާމު އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް

3 ޖުލައި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/261

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ޖުލައި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/261 3 ޖުލައި 2023