ބީލަން

ފުވައްމުލަކުގައި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ޕީ.ސީ.ބީ އެކުލެވޭ އާލާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާޢިމްކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކުނި އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ރައުންޑް 2

3 ޖުލައި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/323

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    9 ޖުލައި 2023 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 ޖުލައި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2023/323 3 ޖުލައި 2023