ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުމަށް 4 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

11 ޖުލައި 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/326

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 ޖުލައި 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/326 11 ޖުލައި 2023