ބީލަން

ނެޗުރަލް ކެޕިޓަލް އެކައުންޓިންގެ އިވެންޓް ހިންގުމަށް ވެނިއު އާއި ކޭޓަރިންގ ހޯދުމަށް

13 ޖުލައި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/345

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 ޖުލައި 2023 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/345 13 ޖުލައި 2023