ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ (އެޑްވާންސިންގ ދަ ނެޝަނަލް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް)

16 ޖުލައި 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/346

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    9 އޯގަސްޓް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/346 16 ޖުލައި 2023