ބީލަން

ނޮލެޖް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް ބާރޑް ބުކް (ދޫނި ފޮތް) ތައްޔާރު ކުރުމަށް

23 ޖުލައި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/344

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    3 އޯގަސްޓް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/344 23 ޖުލައި 2023