ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުމަށް ކޯ ނެޓްވޯރކް ސްވިޗްއެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

10 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/348

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 އޯގަސްޓް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/348 10 އޯގަސްޓް 2023