ބީލަން

ކޮންސަލްޓެންސީ ސާރވިސް ޓު ކޮންޑަކްޓް އެވެއަރނެސް، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން އޮފް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ޕްރެކްޓިސެސް

16 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/402

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    31 އޯގަސްޓް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/402 16 އޯގަސްޓް 2023