ބީލަން

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަކޮށް ވެބް-ބޭސްޑް ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމްއެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

17 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/403

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 އޯގަސްޓް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2023/403 17 އޯގަސްޓް 2023